Zhang Jincheng

Council Member

Chairman, China Co-op Group (Ningbo) Ocean Economic Development Co.Ltd