Tian Jianyong

Council Member

Managing Director, Beijing Zhu Wo Xing Travel and Cuture Company