Liu Haijiang

Council Member

Founder Chairman, China Arab TV & Shenzhen China Arab Culture Ltd