Li Shengli

Council Member

Chairman, Beijing Yangfang Shengli Investment Management co. Ltd