Dong Xianzhang

Council Member

Chairman, Hebei Qianhai Petrochemical Industrial Group Co. Ltd